St. Rafaels kyrkogrupp tillhör Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige.

Vi är katoliker, dock helt fristående från Romersk-katolska Kyrkan. Vi erkänner och förvaltar sju sakrament: dop, konfirmation, vigsel, bikt, nattvard, de sjukas smörjelse samt ordination till det tredelade kyrkliga ämbetet (diakon, präst och biskop). Vår tro uttrycks framför allt i gudstjänsterna men också i den Nicenska och den Apostoliska trosbekännelsen. Vi erkänner de sju s.k. ekumeniska koncilierna: Nicea 325, Konstantinopel 381, Ephesus 431, Chalcedon 451, Konstantinopel 553, Konstantinopel 680-681 och Nicea 787, och anser att de är uttryck för den odelade kristna kyrkan.

Hjärtat i vår kyrka är den heliga mässan - Eukaristien - vars höjdpunkt är kommunionen (nattvarden). Utöver denna firar vi också Läkegudstjänst (med utdelande av de sjukas smörjelse), Sakramental Välsignelseandakt (då församlingen tillsammans tillber den närvarande Jesus Kristus i sakramental form), Maria-andakter (då vi uttrycker vår tillit till och vördnad för den heliga jungfrun Maria, vårt främsta föredöme och vår andliga moder) samt tideböner och andra mindre, s.k. "privata" andakter.

För oss är änglarna är en realitet. Så åkallar vi t.ex. änglarna för deras hjälp i mässan, och i Läkegudstjänsten åkallar vi St. Rafael (helandets ärkeängel). Vi vördar också helgonen och änglarna som Guds medarbetare, goda föredömen och viktiga vägledare.

Att vi kallar oss liberala beror på att vi dels lämnar varje medlem frihet att själv avgöra om det kyrkan säger i en viss fråga är rimligt och riktigt (tanke- och åsiktsfrihet), och dels på att kyrkan inte diskriminerar vare sig på grund av hudfärg, etniskt ursprung, samhällsställning, kön eller sexuell läggning. Att Liberala Katolska Kyrkan lämnar varje medlem tanke- och åsiktsfrihet innebär att kyrkan inte kräver av sina medlemmar att de ska omfatta en särskild tolkning av kyrkans liturgi, tradition eller lära. Detta lägger ett stort ansvar på varje uppriktig medlem att delta aktivt i kyrkolivet och dessutom utifrån sina egna förutsättningar idka studier för att kunna bilda sig en uppfattning om vad den kristna läran innebär för oss idag.

Liberala Katolska Kyrkan har ett oskrivet, men icke desto mindre uttalat "förbud" mot aktiv mission. Det innebär att vi inte går ut bland folk och försöker övertyga dem om att vi ensamma innehar Sanningen och att vi är det enda rätta samfundet. Vi anser nämligen att en andlig sanning måste vara självupplevd, och att kyrkans främsta uppgift är att finnas till hands som hemvist för individens egna andliga sökande efter Gud Treenig. Det är därför vi välkomnar alla till vårt altare, som nalkas i ärlighet och uppriktighet, oavsett om de tillhör vår kyrka eller inte. Våra medlemmar uppmanas att undvika "söndagskristendom", utan aktivt vara goda kristna och leva det kristna kärleksbudet i sitt dagliga liv.

Vår kyrka är framför allt sakramental, vilket innebär att tyngdpunkten i vår verksamhet ligger i gudstjänsterna - särskilt mässan. Andra sätt att värna om den kristna mystiken sker i form av gemensam och enskild bön, kontemplation samt lectio divina. Utöver detta ägnar vi oss åt viss diakoni, fria studier i gemenskap, föreläsningar och samvaro. Där det finns underlag för det, har vi barn- och ungdomsverksamhet.

Liberala Katolska Kyrkan förfogar i Sverige över två platser som är helt centrerade kring bön, nämligen denna kyrkogrupp (som håller kontinuerlig bön och förbön dygnet runt, året runt) samt St. Uriel, som håller zen-inspirerade reträtter flera gånger årligen.

Har du frågor om oss? Hör av dig!
Bilderna i slideshowen här ovan är från St. Mikaels och Alla Änglars domkyrka
i Stockholm (Flottbrovägen 5, Stora Essingen). Copyright: Olav Holten.
All rights reserved. Copyright: Carina Carlström